Steering Committee

 
Steering Committee
Steering Committee Members
Kuen-Jong Lee (Chair)
National Cheng Kung Univ.

Tomoo Inoue
Hiroshima City University

Xiaowei Li
Chinese Academy of Sciences

Li-C. Wang
U. of California, Santa Barbara

Cheng-Wen Wu
National Tsing Hua Univ.

Yervant Zorian
Synopsys